Psalms chapter 68 קרפ םילהת .ריש רומזמ דודל חצנמל 1 .וינפמ ויאנשמ וסוניו ויביוא וצופי םיהלא םוקי 2 .םיהלא ינפמ םיעשר ודבאי שא-ינפמ גנוד סמהכ ףדנת ןשע ףדנהכ 3 .החמשב ושישיו םיהלא ינפל וצלעי וחמשי םיקידצו 4 .וינפל וזלעו ומש היב תוברעב בכרל ולס ומש ורמז םיהלאל וריש 5 .ושדק ןועמב םיהלא תונמלא ןידו םימותי יבא 6 ונכש םיררוס ךא תורשוכב םיריסא איצומ התיב םידיחי בישומ םיהלא 7 .החיחצ .הלס ןומישיב ךדעצב ךמע ינפל ךתאצב םיהלא 8 יהלא םיהלא ינפמ יניס הז םיהלא ינפמ ופטנ םימש-ףא השער ץרא 9 .l`xyi .התננוכ התא האלנו ךתלחנ םיהלא ףינת תובדנ םשג 10 .םיהלא ינעל ךתבוטב ןיכת הב-ובשי ךתיח 11 .בר אבצ תורשבמה רמא-ןתי ינדא 12 .ללש קלחת תיב תונו ןודדי ןודדי תואבצ יכלמ 13 קרקריב היתורבאו ףסכב הפחנ הנוי יפנכ םיתפש ןיב ןובכשת-םא 14 .ץורח .ןומלצב גלשת הב םיכלמ ידש שרפב 15 .ןשב-רה םיננבג רה ןשב-רה םיהלא-רה 16 ןכשי הוהי-ףא ותבשל םיהלא דמח רהה םיננבג םירה ןודצרת המל 17 .חצנל .שדקב יניס םב ינדא ןאנש יפלא םיתבר םיהלא בכר 18 הי ןכשל םיררוס ףאו םדאב תונתמ תחקל יבש תיבש םורמל תילע 19 .םיהלא .הלס ונתעושי לאה ונל-סמעי םוי םוי ינדא ךורב 20 .תואצות תומל ינדא הוהילו תועשומל לא ונל לאה 21 .וימשאב ךלהתמ רעש דקדק ויביא שאר ץחמי םיהלא-ךא 22 .םי תולצממ בישא בישא ןשבמ ינדא רמא 23 .והנמ םיביאמ ךיבלכ ןושל םדב ךלגר ץחמת ןעמל 24 .שדקב יכלמ ילא תוכילה םיהלא ךיתוכילה ואר 25 .תופפות תומלע ךותב םינגנ רחא םירש ומדק 26 .לארשי רוקממ הוהי םיהלא וכרב תולהקמב 27 .ילתפנ ירש ןולבז ירש םתמגר הדוהי ירש םדר ריעצ ןמינב םש 28 .ונל תלעפ וז םיהלא הזוע ךזע ךיהלא הוצ 29 .יש םיכלמ וליבוי ךל םלשורי-לע ךלכיהמ 30 םימע רזב ףסכ-יצרב ספרתמ םימע ילגעב םיריבא תדע הנק תיח רעג 31 .וצפחי תוברק .םיהלאל וידי ץירת שוכ םירצמ ינמ םינמשח ויתאי 32 .הלס ינדא ורמז םיהלאל וריש ץראה תוכלממ 33 .זע לוק ולוקב ןתי ןה םדק-ימש ימשב בכרל 34 .םיקחשב וזעו ותואג לארשי-לע םיהלאל זע ונת 35 ךורב םעל תומצעתו זע ןתנ אוה לארשי לא ךישדקממ םיהלא ארונ 36 .םיהלא