Psalms chapter 69 קרפ םילהת .דודל םינשוש-לע חצנמל 1 .שפנ-דע םימ ואב יכ םיהלא ינעישוה 2 .ינתפטש תלבשו םימ-יקמעמב יתאב דמעמ ןיאו הלוצמ ןויב יתעבט 3 .יהלאל לחימ יניע ולכ ינורג רחנ יארקב יתעגי 4 זא יתלזג-אל רשא רקש יביא יתימצמ ומצע םנח יאנש ישאר תורעשמ ובר 5 .בישא .ודחכנ-אל ךממ יתומשאו יתלואל תעדי התא םיהלא 6 יהלא ךישקבמ יב ומלכי-לא תואבצ הוהי ינדא ךיוק יב ושבי-לא 7 .לארשי .ינפ המלכ התסכ הפרח יתאשנ ךילע-יכ 8 .ימא ינבל ירכנו יחאל יתייה רזומ 9 .ילע ולפנ ךיפרוח תופרחו ינתלכא ךתיב תאנק-יכ 10 .יל תופרחל יהתו ישפנ םוצב הכבאו 11 .לשמל םהל יהאו קש ישובל הנתאו 12 .רכש יתוש תוניגנו רעש יבשי יב וחישי 13 .ךעשי תמאב יננע ךדסח-ברב םיהלא ןוצר תע הוהי ךל-יתלפת ינאו 14 .םימ-יקמעממו יאנשמ הלצנא העבטא-לאו טיטמ ינליצה 15 .היפ ראב ילע-רטאת-לאו הלוצמ ינעלבת-לאו םימ תלבש ינפטשת-לא 16 .ילא הנפ ךימחר ברכ ךדסח בוט-יכ הוהי יננע 17 .יננע רהמ יל-רצ-יכ ךדבעמ ךינפ רתסת-לאו 18 .ינדפ יביא ןעמל הלאג ישפנ-לא הברק 19 .יררוצ-לכ ךדגנ יתמלכו יתשבו יתפרח תעדי התא 20 .יתאצמ אלו םימחנמלו ןיאו דונל הוקאו השונאו יבל הרבש הפרח 21 .ץמח ינוקשי יאמצלו שאר יתורבב ונתיו 22 .שקומל םימולשלו חפל םהינפל םנחלש-יהי 23 .דעמה דימת םהינתמו תוארמ םהיניע הנכשחת 24 .םגישי ךפא ןורחו ךמעז םהילע-ךפש 25 .בשי יהי-לא םהילהאב המשנ םתריט-יהת 26 .ורפסי ךיללח בואכמ-לאו ופדר תיכה-רשא התא-יכ 27 .ךתקדצב ואבי-לאו םנוע-לע ןוע-הנת 28 .ובתכי-לא םיקידצ םעו םייח רפסמ וחמי 29 .ינבגשת םיהלא ךתעושי באוכו ינע ינאו 30 .הדותב ונלדגאו רישב םיהלא-םש הללהא 31 .סירפמ ןרקמ רפ רושמ הוהיל בטיתו 32 .םכבבל יחיו םיהלא ישרד וחמשי םיונע ואר 33 .הזב אל ויריסא-תאו הוהי םינויבא-לא עמש-יכ 34 .םב שמר-לכו םימי ץראו םימש והוללהי 35 .הושריו םש ובשיו הדוהי ירע הנביו ןויצ עישוי םיהלא יכ 36 .הב-ונכשי ומש יבהאו הולחני וידבע ערזו 37