Psalms chapter 71 קרפ םילהת .םלועל השובא-לא יתיסח הוהי-ךב 1 .ינעישוהו ךנזא ילא-הטה ינטלפתו ינליצת ךתקדצב 2 .התא יתדוצמו יעלס-יכ ינעישוהל תיוצ דימת אובל ןועמ רוצל יל היה 3 .ץמוחו לועמ ףכמ עשר דימ ינטלפ יהלא 4 .ירוענמ יחטבמ הוהי ינדא יתוקת התא-יכ 5 .דימת יתלהת ךב יזוג התא ימא יעממ ןטבמ יתכמסנ ךילע 6 .זע-יסחמ התאו םיברל יתייה תפומכ 7 .ךתראפת םויה-לכ ךתלהת יפ אלמי 8 .ינבזעת-לא יחכ תולככ הנקז תעל ינכילשת-לא 9 .ודחי וצעונ ישפנ ירמשו יל יביוא ורמא-יכ 10 .ליצמ ןיא-יכ והושפתו ופדר ובזע םיהלא רמאל 11 .השיח יתרזעל יהלא ינממ קחרת-לא םיהלא 12 .יתער ישקבמ המלכו הפרח וטעי ישפנ ינטש ולכי ושבי 13 .ךתלהת-לכ-לע יתפסוהו לחיא דימת ינאו 14 .תורפס יתעדי אל יכ ךתעושת םויה-לכ ךתקדצ רפסי יפ 15 .ךדבל ךתקדצ ריכזא הוהי ינדא תורבגב אובא 16 .ךיתואלפנ דיגא הנה-דעו ירוענמ ינתדמל םיהלא 17 -לכל רודל ךעורז דיגא-דע ינבזעת-לא םיהלא הבישו הנקז-דע םגו 18 .ךתרובג אובי .ךומכ ימ םיהלא תולדג תישע-רשא םורמ-דע םיהלא ךתקדצו 19 בושת ץראה תומהתמו ונייחת בושת תוערו תובר תורצ ונתיארה רשא 20 .ינלעת .ינמחנת בסתו יתלדג ברת 21 .לארשי שודק רונכב ךל הרמזא יהלא ךתמא לבנ-ילכב ךדוא ינא-םג 22 .תידפ רשא ישפנו ךל-הרמזא יכ יתפש הננרת 23 .יתער ישקבמ ורפח-יכ ושב-יכ ךתקדצ הגהת םויה-לכ ינושל-םג 24