Psalms chapter 73 קרפ םילהת .בבל ירבל םיהלא לארשיל בוט ךא ףסאל רומזמ 1 .ירשא הכפש ןיאכ ילגר יוטנ טעמכ ינאו 2 .הארא םיעשר םולש םיללוהב יתאנק-יכ 3 .םלוא אירבו םתומל תובצרח ןיא יכ 4 .ועגני אל םדא-םעו ומניא שונא למעב 5 .ומל סמח תיש-ףטעי הואג ומתקנע ןכל 6 .בבל תויכשמ ורבע ומניע בלחמ אצי 7 .ורבדי םורממ קשע ערב ורבדיו וקימי 8 .ץראב ךלהת םנושלו םהיפ םימשב ותש 9 .ומל וצמי אלמ ימו םלה ומע בישי ןכל 10 .ןוילעב העד שיו לא-עדי הכיא ורמאו 11 .ליח-וגשה םלוע יולשו םיעשר הלא-הנה 12 .יפכ ןויקנב ץחראו יבבל יתיכז קיר-ךא 13 .םירקבל יתחכותו םויה-לכ עוגנ יהאו 14 .יתדגב ךינב רוד הנה ומכ הרפסא יתרמא-םא 15 .יניעב איה למע תאז תעדל הבשחאו 16 .םתירחאל הניבא לא-ישדקמ-לא אובא-דע 17 .תואושמל םתלפה ומל תישת תוקלחב ךא 18 .תוהלב-ןמ ומת ופס עגרכ המשל ויה ךיא 19 .הזבת םמלצ ריעב ינדא ץיקהמ םולחכ 20 .ןנותשא יתוילכו יבבל ץמחתי יכ 21 .ךמע יתייה תומהב עדא אלו רעב-ינאו 22 .ינימי-דיב תזחא ךמע דימת ינאו 23 .ינחקת דובכ רחאו ינחנת ךתצעב 24 .ץראב יתצפח-אל ךמעו םימשב יל-ימ 25 .םלועל םיהלא יקלחו יבבל-רוצ יבבלו יראש הלכ 26 .ךממ הנוז-לכ התמצה ודבאי ךיקחר הנה-יכ 27 .ךיתוכאלמ-לכ רפסל יסחמ הוהי ינדאב יתש בוט-יל םיהלא תברק ינאו 28