Psalms chapter 74 קרפ םילהת .ךתיערמ ןאצב ךפא ןשעי חצנל תחנז םיהלא המל ףסאל ליכשמ 1 .וב תנכש הז ןויצ-רה ךתלחנ טבש תלאג םדק תינק ךתדע רכז 2 .שדקב ביוא ערה-לכ חצנ תואשמל ךימעפ המירה 3 .תותא םתתוא ומש ךדעומ ברקב ךיררצ וגאש 4 .תומדרק ץע-ךבסב הלעמל איבמכ עדוי 5 .ןומלהי תפליכו לישכב דחי היחותפ תעו 6 .ךמש-ןכשמ וללח ץראל ךשדקמ שאב וחלש 7 .ץראב לא-ידעומ-לכ ופרש דחי םנינ םבלב ורמא 8 .המ-דע עדי ונתא-אלו איבנ דוע-ןיא וניאר אל וניתתוא 9 .חצנל ךמש ביוא ץאני רצ ףרחי םיהלא יתמ-דע 10 .הלכ ךקוח ברקמ ךנימיו ךדי בישת המל 11 .ץראה ברקב תועושי לעפ םדקמ יכלמ םיהלאו 12 .םימה-לע םינינת ישאר תרבש םי ךזעב תררופ התא 13 .םייצל םעל לכאמ וננתת ןתיול ישאר תצצר התא 14 .ןתיא תורהנ תשבוה התא לחנו ןיעמ תעקב התא 15 .שמשו רואמ תוניכה התא הליל ךל-ףא םוי ךל 16 .םתרצי התא ףרחו ץיק ץרא תולובג-לכ תבצה התא 17 .ךמש וצאנ לבנ םעו הוהי ףרח ביוא תאז-רכז 18 .חצנל חכשת-לא ךיינע תיח ךרות שפנ תיחל ןתת-לא 19 .סמח תואנ ץרא-יכשחמ ואלמ יכ תירבל טבה 20 .ךמש וללהי ןויבאו ינע םלכנ ךד בשי-לא 21 .םויה-לכ לבנ-ינמ ךתפרח רכז ךביר הביר םיהלא המוק 22 .דימת הלע ךימק ןואש ךיררצ לוק חכשת-לא 23