Psalms chapter 75 קרפ םילהת .ריש ףסאל רומזמ תחשת-לא חצנמל 1 .ךיתואלפנ ורפס ךמש בורקו ונידוה םיהלא ךל ונידוה 2 .טפשא םירשימ ינא דעומ חקא יכ 3 .הלס הידומע יתנכת יכנא היבשי-לכו ץרא םיגמנ 4 .ןרק ומירת-לא םיעשרלו ולהת-לא םיללוהל יתרמא 5 .קתע ראוצב ורבדת םכנרק םורמל ומירת-לא 6 .םירה רבדממ אלו ברעממו אצוממ אל יכ 7 .םירי הזו ליפשי הז טפש םיהלא-יכ 8 ותשי וצמי הירמש-ךא הזמ רגיו ךסמ אלמ רמח ןייו הוהי-דיב סוכ יכ 9 .ץרא-יעשר לכ .בקעי יהלאל הרמזא םלעל דיגא ינאו 10 .קידצ תונרק הנממורת עדגא םיעשר ינרק-לכו 11