Psalms chapter 77 קרפ םילהת .רומזמ ףסאל ןותידי-לע חצנמל 1 .ילא ןיזאהו םיהלא-לא ילוק הקעצאו םיהלא-לא ילוק 2 .ישפנ םחנה הנאמ גופת אלו הרגנ הליל ידי יתשרד ינדא יתרצ םויב 3 .הלס יחור ףטעתתו החישא הימהאו םיהלא הרכזא 4 .רבדא אלו יתמעפנ יניע תורמש תזחא 5 .םימלוע תונש םדקמ םימי יתבשח 6 .יחור שפחיו החישא יבבל-םע הלילב יתניגנ הרכזא 7 .דוע תוצרל ףיסי-אלו ינדא חנזי םימלועלה 8 .רדו רדל רמא רמג ודסח חצנל ספאה 9 .הלס וימחר ףאב ץפק-םא לא תונח חכשה 10 .ןוילע ןימי תונש איה יתולח רמאו 11 .ךאלפ םדקמ הרכזא-יכ הי-יללעמ ריכזא 12 .החישא ךיתולילעבו ךלעפ-לכב יתיגהו 13 .םיהלאכ לודג לא-ימ ךכרד שדקב םיהלא 14 .ךזע םימעב תעדוה אלפ השע לאה התא 15 .הלס ףסויו בקעי-ינב ךמע עורזב תלאג 16 .תומהת וזגרי ףא וליחי םימ ךואר םיהלא םימ ךואר 17 .וכלהתי ךיצצח-ףא םיקחש ונתנ לוק תובע םימ ומרז 18 .ץראה שערתו הזגר לבת םיקרב וריאה לגלגב ךמער לוק 19 .ועדנ אל ךיתובקעו םיבר םימב ךיליבשו ךכרד םיב 20 .ןרהאו השמ-דיב ךמע ןאצכ תיחנ 21