Psalms chapter 78 קרפ םילהת .יפ-ירמאל םכנזא וטה יתרות ימע הניזאה ףסאל ליכשמ 1 .םדק-ינמ תודיח העיבא יפ לשמב החתפא 2 .ונל-ורפס וניתובאו םעדנו ונעמש רשא 3 ויתואלפנו וזוזעו הוהי תולהת םירפסמ ןורחא רודל םהינבמ דחכנ אל 4 .השע רשא םעידוהל וניתובא-תא הוצ רשא לארשיב םש הרותו בקעיב תודע םקיו 5 .םהינבל .םהינבל ורפסיו ומקי ודלוי םינב ןורחא רוד ועדי ןעמל 6 .ורצני ויתוצמו לא-יללעמ וחכשי אלו םלסכ םיהלאב ומישיו 7 לא-תא הנמאנ-אלו ובל ןיכה-אל רוד הרמו ררוס רוד םתובאכ ויהי אלו 8 .וחור .ברק םויב וכפה תשק-ימור יקשונ םירפא-ינב 9 .תכלל ונאמ ותרותבו םיהלא תירב ורמש אל 10 .םארה רשא ויתואלפנו ויתולילע וחכשיו 11 .ןעצ-הדש םירצמ ץראב אלפ השע םתובא דגנ 12 .דנ-ומכ םימ-בציו םריבעיו םי עקב 13 .שא רואב הלילה-לכו םמוי ןנעב םחניו 14 .הבר תומהתכ קשיו רבדמב םירצ עקבי 15 .םימ תורהנכ דרויו עלסמ םילזונ אצויו 16 .היצב ןוילע תורמל ול-אטחל דוע ופיסויו 17 .םשפנל לכא-לאשל םבבלב לא-וסניו 18 .רבדמב ןחלש ךרעל לא לכויה ורמא םיהלאב ורבדיו 19 ןיכי-םא תת לכוי םחל-םגה ופטשי םילחנו םימ ובוזיו רוצ-הכה ןה 20 .ומעל ראש .לארשיב הלע ףא-םגו בקעיב הקשנ שאו רבעתיו הוהי עמש ןכל 21 .ותעושיב וחטב אלו םיהלאב ונימאה אל יכ 22 .חתפ םימש יתלדו לעממ םיקחש וציו 23 .ומל ןתנ םימש-ןגדו לכאל ןמ םהילע רטמיו 24 .עבשל םהל חלש הדיצ שיא לכא םיריבא םחל 25 .ןמית וזעב גהניו םימשב םידק עסי 26 .ףנכ ףוע םימי לוחכו ראש רפעכ םהילע רטמיו 27 .ויתנכשמל ביבס והנחמ ברקב לפיו 28 .םהל אבי םתואתו דאמ ועבשיו ולכאיו 29 .םהיפב םלכא דוע םתואתמ ורז-אל 30 .עירכה לארשי ירוחבו םהינמשמב גרהיו םהב הלע םיהלא ףאו 31 .ויתואלפנב ונימאה-אלו דוע-ואטח תאז-לכב 32 .הלהבב םתונשו םהימי לבהב-לכיו 33 .לא-ורחשו ובשו והושרדו םגרה-םא 34 .םלאג ןוילע לאו םרוצ םיהלא-יכ ורכזיו 35 .ול-ובזכי םנושלבו םהיפב והותפיו 36 .ותירבב ונמאנ אלו ומע ןוכנ-אל םבלו 37 -לכ ריעי-אלו ופא בישהל הברהו תיחשי-אלו ןוע רפכי םוחר אוהו 38 .ותמח .בושי אלו ךלוה חור המה רשב-יכ רכזיו 39 .ןומישיב והוביצעי רבדמב והורמי המכ 40 .וותה לארשי שודקו לא וסניו ובושיו 41 .רצ-ינמ םדפ-רשא םוי ודי-תא ורכז-אל 42 .ןעצ-הדשב ויתפומו ויתותא םירצמב םש-רשא 43 .ןויתשי-לב םהילזנו םהיראי םדל ךפהיו 44 .םתיחשתו עדרפצו םלכאיו ברע םהב חלשי 45 .הבראל םעיגיו םלובי ליסחל ןתיו 46 .למנחב םתומקשו םנפג דרבב גרהי 47 .םיפשרל םהינקמו םריעב דרבל רגסיו 48 .םיער יכאלמ תחלשמ הרצו םעזו הרבע ופא ןורח םב-חלשי 49 .ריגסה רבדל םתיחו םשפנ תוממ ךשח-אל ופאל ביתנ סלפי 50 .םח-ילהאב םינוא תישאר םירצמב רוכב-לכ ךיו 51 .רבדמב רדעכ םגהניו ומע ןאצכ עסיו 52 .םיה הסכ םהיביוא-תאו ודחפ אלו חטבל םחניו 53 .ונימי התנק הז-רה ושדק לובג-לא םאיביו 54 .לארשי יטבש םהילהאב ןכשיו הלחנ לבחב םליפיו םיוג םהינפמ שרגיו 55 .ורמש אל ויתודעו ןוילע םיהלא-תא ורמיו וסניו 56 .הימר תשקכ וכפהנ םתובאכ ודגביו וגסיו 57 .והואינקי םהיליספבו םתומבב והוסיעכיו 58 .לארשיב דאמ סאמיו רבעתיו םיהלא עמש 59 .םדאב ןכש להא ולש ןכשמ שטיו 60 .רצ-דיב ותראפתו וזע יבשל ןתיו 61 .רבעתה ותלחנבו ומע ברחל רגסיו 62 .וללוה אל ויתלותבו שא-הלכא וירוחב 63 .הניכבת אל ויתנמלאו ולפנ ברחב וינהכ 64 .ןיימ ןנורתמ רובגכ ינדא ןשיכ ץקיו 65 .ומל ןתנ םלוע תפרח רוחא וירצ-ךיו 66 .רחב אל םירפא טבשבו ףסוי להאב סאמיו 67 .בהא רשא ןויצ רה-תא הדוהי טבש-תא רחביו 68 .םלועל הדסי ץראכ ושדקמ םימר-ומכ ןביו 69 .ןאצ תאלכממ והחקיו ודבע דודב רחביו 70 .ותלחנ לארשיבו ומע בקעיב תוערל ואיבה תולע רחאמ 71 .םחני ויפכ תונובתבו ובבל םתכ םעריו 72