Psalms chapter 80 קרפ םילהת .רומזמ ףסאל תודע םינשש-לא חצנמל 1 .העיפוה םיבורכה בשי ףסוי ןאצכ גהנ הניזאה לארשי הער 2 .ונל התעשיל הכלו ךתרובג-תא הררוע השנמו ןמינבו םירפא ינפל 3 .העשונו ךינפ ראהו ונבישה םיהלא 4 .ךמע תלפתב תנשע יתמ-דע תואבצ םיהלא הוהי 5 .שילש תועמדב ומקשתו העמד םחל םתלכאה 6 .ומל-וגעלי וניביאו ונינכשל ןודמ ונמישת 7 .העשונו ךינפ ראהו ונבישה תואבצ םיהלא 8 .העטתו םיוג שרגת עיסת םירצממ ןפג 9 .ץרא-אלמתו הישרש שרשתו הינפל תינפ 10 .לא-יזרא היפנעו הלצ םירה וסכ 11 .היתוקנוי רהנ-לאו םי-דע הריצק חלשת 12 .ךרד ירבע-לכ הוראו הירדג תצרפ המל 13 .הנערי ידש זיזו רעימ ריזח הנמסרכי 14 .תאז ןפג דקפו הארו םימשמ טבה אנ-בוש תואבצ םיהלא 15 .ךל התצמא ןב-לעו ךנימי העטנ-רשא הנכו 16 .ודבאי ךינפ תרעגמ החוסכ שאב הפרש 17 .ךל תצמא םדא-ןב-לע ךנימי שיא-לע ךדי-יהת 18 .ארקנ ךמשבו וניחת ךממ גוסנ-אלו 19 .העשונו ךינפ ראה ונבישה תואבצ םיהלא הוהי 20