Psalms chapter 81 קרפ םילהת .ףסאל תיתגה-לע חצנמל 1 .בקעי יהלאל ועירה ונזוע םיהלאל ונינרה 2 .לבנ-םע םיענ רונכ ףת-ונתו הרמז-ואש 3 .ונגח םויל הסכב רפוש שדחב ועקת 4 .בקעי יהלאל טפשמ אוה לארשיל קח יכ 5 .עמשא יתעדי-אל תפש םירצמ ץרא-לע ותאצב ומש ףסוהיב תודע 6 .הנרבעת דודמ ויפכ ומכש לבסמ יתוריסה 7 .הלס הבירמ ימ-לע ךנחבא םער רתסב ךנעא ךצלחאו תארק הרצב 8 .יל-עמשת-םא לארשי ךב הדיעאו ימע עמש 9 .רכנ לאל הוחתשת אלו רז לא ךב היהי-אל 10 .והאלמאו ךיפ-בחרה םירצמ ץראמ ךלעמה ךיהלא הוהי יכנא 11 .יל הבא-אל לארשיו ילוקל ימע עמש-אלו 12 .םהיתוצעומב וכלי םבל תורירשב והחלשאו 13 .וכלהי יכרדב לארשי יל עמש ימע ול 14 .ידי בישא םהירצ לעו עינכא םהיביוא טעמכ 15 .םלועל םתע יהיו ול-ושחכי הוהי יאנשמ 16 .ךעיבשא שבד רוצמו הטח בלחמ והליכאיו 17