Psalms chapter 83 קרפ םילהת .ףסאל רומזמ ריש 1 .לא טקשת-לאו שרחת-לא ךל-ימד-לא םיהלא 2 .שאר ואשנ ךיאנשמו ןוימהי ךיביוא הנה-יכ 3 .ךינופצ-לע וצעיתיו דוס ומירעי ךמע-לע 4 .דוע לארשי-םש רכזי-אלו יוגמ םדיחכנו וכל ורמא 5 .ותרכי תירב ךילע ודחי בל וצעונ יכ 6 .םירגהו באומ םילאעמשיו םודא ילהא 7 .רוצ יבשי-םע תשלפ קלמעו ןומעו לבג 8 .הלס טול-ינבל עורז ויה םמע הולנ רושא-םג 9 .ןושיק לחנב ןיביכ ארסיסכ ןידמכ םהל-השע 10 .המדאל ןמד ויה ראד-ןיעב ודמשנ 11 .ומכיסנ-לכ ענמלצכו חבזכו באזכו ברעכ ומבידנ ומתיש 12 .םיהלא תואנ תא ונל השרינ ורמא רשא 13 .חור-ינפל שקכ לגלגכ ומתיש יהלא 14 .םירה טהלת הבהלכו רעי-רעבת שאכ 15 .םלהבת ךתפוסבו ךרעסב םפדרת ןכ 16 .הוהי ךמש ושקביו ןולק םהינפ אלמ 17 .ודבאיו ורפחיו דע-ידע ולהביו ושבי 18 .ץראה-לכ-לע ןוילע ךדבל הוהי ךמש התא-יכ ועדיו 19