Psalms chapter 84 קרפ םילהת .רומזמ חרק-ינבל תיתגה-לע חצנמל 1 .תואבצ הוהי ךיתונכשמ תודידי-המ 2 .יח-לא לא וננרי ירשבו יבל הוהי תורצחל ישפנ התלכ-םגו הפסכנ 3 הוהי ךיתוחבזמ-תא היחרפא התש-רשא הל ןק רורדו תיב האצמ רופצ-םג 4 .יהלאו יכלמ תואבצ .הלס ךוללהי דוע ךתיב יבשוי ירשא 5 .םבבלב תולסמ ךב ול-זוע םדא ירשא 6 .הרומ הטעי תוכרב-םג והותישי ןיעמ אכבה קמעב ירבע 7 .ןויצב םיהלא-לא הארי ליח-לא ליחמ וכלי 8 .הלס בקעי יהלא הניזאה יתלפת העמש תואבצ םיהלא הוהי 9 .ךחישמ ינפ טבהו םיהלא האר וננגמ 10 -ילהאב רודמ יהלא תיבב ףפותסה יתרחב ףלאמ ךירצחב םוי-בוט יכ 11 .עשר םיכלהל בוט-ענמי אל הוהי ןתי דובכו ןח םיהלא הוהי ןגמו שמש יכ 12 .םימתב .ךב חטב םדא ירשא תואבצ הוהי 13