Psalms chapter 86 קרפ םילהת .ינא ןויבאו ינע-יכ יננע ךנזא הוהי-הטה דודל הלפת 1 .ךילא חטובה יהלא התא ךדבע עשוה ינא דיסח-יכ ישפנ הרמש 2 .םויה-לכ ארקא ךילא יכ ינדא יננח 3 .אשא ישפנ ינדא ךילא יכ ךדבע שפנ חמש 4 .ךיארק-לכל דסח-ברו חלסו בוט ינדא התא-יכ 5 .יתונונחת לוקב הבישקהו יתלפת הוהי הניזאה 6 .יננעת יכ ךארקא יתרצ םויב 7 .ךישעמכ ןיאו ינדא םיהלאב ךומכ-ןיא 8 .ךמשל ודבכיו ינדא ךינפל ווחתשיו ואובי תישע רשא םיוג-לכ 9 .ךדבל םיהלא התא תואלפנ השעו התא לודג-יכ 10 .ךמש האריל יבבל דחי ךתמאב ךלהא ךכרד הוהי ינרוה 11 .םלועל ךמש הדבכאו יבבל-לכב יהלא ינדא ךדוא 12 .היתחת לואשמ ישפנ תלצהו ילע לודג ךדסח-יכ 13 .םדגנל ךומש אלו ישפנ ושקב םיצירע תדעו ילע-ומק םידז םיהלא 14 .תמאו דסח-ברו םיפא ךרא ןונחו םוחר-לא ינדא התאו 15 .ךתמא-ןבל העישוהו ךדבעל ךזע-הנת יננחו ילא הנפ 16 ינתרזע הוהי התא-יכ ושביו יאנש ואריו הבוטל תוא ימע-השע 17 .ינתמחנו