Psalms chapter 88 קרפ םילהת .יחרזאה ןמיהל ליכשמ תונעל תלחמ-לע חצנמל חרק ינבל רומזמ ריש 1 .ךדגנ הלילב יתקעצ-םוי יתעושי יהלא הוהי 2 .יתנרל ךנזא-הטה יתלפת ךינפל אובת 3 .ועיגה לואשל ייחו ישפנ תוערב העבש-יכ 4 .ליא-ןיא רבגכ יתייה רוב ידרוי-םע יתבשחנ 5 ךדימ המהו דוע םתרכז אל רשא רבק יבכש םיללח ומכ ישפח םיתמב 6 .ורזגנ .תולצמב םיכשחמב תויתחת רובב ינתש 7 .הלס תינע ךירבשמ-לכו ךתמח הכמס ילע 8 .אצא אלו אלכ ומל תובעות ינתש ינממ יעדימ תקחרה 9 .יפכ ךילא יתחטש םוי-לכב הוהי ךיתארק ינע ינמ הבאד יניע 10 .הלס ךודוי ומוקי םיאפר-םא אלפ-השעת םיתמלה 11 .ןודבאב ךתנומא ךדסח רבקב רפסיה 12 .הישנ ץראב ךתקדצו ךאלפ ךשחב עדויה 13 .ךמדקת יתלפת רקבבו יתעוש הוהי ךילא ינאו 14 .ינממ ךינפ ריתסת ישפנ חנזת הוהי המל 15 .הנופא ךימא יתאשנ רענמ עוגו ינא ינע 16 .ינתותמצ ךיתועב ךינורח ורבע ילע 17 .דחי ילע ופיקה םויה-לכ םימכ ינובס 18 .ךשחמ יעדימ ערו בהא ינממ תקחרה 19