Psalms chapter 89 קרפ םילהת .יחרזאה ןתיאל ליכשמ 1 .יפב ךתנומא עידוא רדו רדל הרישא םלוע הוהי ידסח 2 .םהב ךתנומא ןכת םימש הנבי דסח םלוע יתרמא-יכ 3 .ידבע דודל יתעבשנ יריחבל תירב יתרכ 4 .הלס ךאסכ רודו-רדל יתינבו ךערז ןיכא םלוע-דע 5 .םישדק להקב ךתנומא-ףא הוהי ךאלפ םימש ודויו 6 .םילא ינבב הוהיל המדי הוהיל ךרעי קחשב ימ יכ 7 .ויביבס-לכ-לע ארונו הבר םישדק-דוסב ץרענ לא 8 .ךיתוביבס ךתנומאו הי ןיסח ךומכ-ימ תואבצ יהלא הוהי 9 .םחבשת התא וילג אושב םיה תואגב לשומ התא 10 .ךיביוא תרזפ ךזע עורזב בהר ללחכ תאכד התא 11 .םתדסי התא האלמו לבת ץרא ךל-ףא םימש ךל 12 .וננרי ךמשב ןומרחו רובת םתארב התא ןימיו ןופצ 13 .ךנימי םורת ךדי זעת הרובג-םע עורז ךל 14 .ךינפ ומדקי תמאו דסח ךאסכ ןוכמ טפשמו קדצ 15 .ןוכלהי ךינפ-רואב הוהי העורת יעדוי םעה ירשא 16 .ומורי ךתקדצבו םויה-לכ ןוליגי ךמשב 17 .וננרק םירת ךנצרבו התא ומזע תראפת-יכ 18 .ונכלמ לארשי שודקלו וננגמ הוהיל יכ 19 רוחב יתומירה רובג-לע רזע יתיוש רמאתו ךידיסחל ןוזחב-תרבד זא 20 .םעמ .ויתחשמ ישדק ןמשב ידבע דוד יתאצמ 21 .ונצמאת יעורז-ףא ומע ןוכת ידי רשא 22 .וננעי אל הלוע-ןבו וב ביוא אשי-אל 23 .ףוגא ויאנשמו וירצ וינפמ יתותכו 24 .ונרק םורת ימשבו ומע ידסחו יתנומאו 25 .ונימי תורהנבו ודי םיב יתמשו 26 .יתעושי רוצו ילא התא יבא ינארקי אוה 27 .ץרא-יכלמל ןוילע והנתא רוכב ינא-ףא 28 .ול תנמאנ יתירבו ידסח ול-רומשא םלועל 29 .םימש ימיכ ואסכו וערז דעל יתמשו 30 .ןוכלי אל יטפשמבו יתרות וינב ובזעי-םא 31 .ורמשי אל יתוצמו וללחי יתקח-םא 32 .םנוע םיעגנבו םעשפ טבשב יתדקפו 33 .יתנומאב רקשא-אלו ומעמ ריפא-אל ידסחו 34 .הנשא אל יתפש אצומו יתירב ללחא-אל 35 .בזכא דודל-םא ישדקב יתעבשנ תחא 36 .ידגנ שמשכ ואסכו היהי םלועל וערז 37 .הלס ןמאנ קחשב דעו םלוע ןוכי חריכ 38 .ךחישמ-םע תרבעתה סאמתו תחנז התאו 39 .ורזנ ץראל תללח ךדבע תירב התראנ 40 .התחמ וירצבמ תמש ויתרדג-לכ תצרפ 41 .וינכשל הפרח היה ךרד ירבע-לכ והסש 42 .ויביוא-לכ תחמשה וירצ ןימי תומירה 43 .המחלמב ותמיקה אלו וברח רוצ בישת-ףא 44 .התרגמ ץראל ואסכו ורהטמ תבשה 45 .הלס השוב וילע תיטעה וימולע ימי תרצקה 46 .ךתמח שא-ומכ רעבת חצנל רתסת הוהי המ-דע 47 .םדא-ינב-לכ תארב אוש-המ-לע דלח-המ ינא-רכז 48 .הלס לואש-דימ ושפנ טלמי תומ-הארי אלו היחי רבג ימ 49 .ךתנומאב דודל תעבשנ ינדא םינשארה ךידסח היא 50 .םימע םיבר-לכ יקיחב יתאש ךידבע תפרח ינדא רכז 51 .ךחישמ תובקע ופרח רשא הוהי ךיביוא ופרח רשא 52 .ןמאו ןמא םלועל הוהי ךורב 53