Psalms chapter 90 קרפ םילהת .רדו רדב ונל תייה התא ןועמ ינדא םיהלאה-שיא השמל הלפת 1 .לא התא םלוע-דע םלועמו לבתו ץרא ללוחתו ודלי םירה םרטב 2 .םדא-ינב ובוש רמאתו אכד-דע שונא בשת 3 .הלילב הרומשאו רבעי יכ לומתא םויכ ךיניעב םינש ףלא יכ 4 .ףלחי ריצחכ רקבב ויהי הנש םתמרז 5 .שביו ללומי ברעל ףלחו ץיצי רקבב 6 .ונלהבנ ךתמחבו ךפאב ונילכ-יכ 7 .ךינפ רואמל ונמלע ךדגנל וניתנוע תש 8 .הגה-ומכ ונינש ונילכ ךתרבעב ונפ ונימי-לכ יכ 9 למע םבהרו הנש םינומש תרובגב םאו הנש םיעבש םהב וניתונש-ימי 10 .הפענו שיח זג-יכ ןואו .ךתרבע ךתאריכו ךפא זע עדוי-ימ 11 .המכח בבל אבנו עדוה ןכ ונימי תונמל 12 .ךידבע-לע םחנהו יתמ-דע הוהי הבוש 13 .ונימי-לכב החמשנו הננרנו ךדסח רקבב ונעבש 14 .הער וניאר תונש ונתינע תומיכ ונחמש 15 .םהינב-לע ךרדהו ךלעפ ךידבע-לא הארי 16 השעמו ונילע הננוכ ונידי השעמו ונילע וניהלא ינדא םענ יהיו 17 .והננוכ ונידי