Psalms chapter 91 קרפ םילהת .ןנולתי ידש לצב ןוילע רתסב בשי 1 .וב-חטבא יהלא יתדוצמו יסחמ הוהיל רמא 2 .תווה רבדמ שוקי חפמ ךליצי אוה יכ 3 .ותמא הרחסו הנצ הסחת ויפנכ-תחתו ךל ךסי ותרבאב 4 .םמוי ףועי ץחמ הליל דחפמ ארית-אל 5 .םירהצ דושי בטקמ ךלהי לפאב רבדמ 6 .שגי אל ךילא ךנימימ הבברו ףלא ךדצמ לפי 7 .הארת םיעשר תמלשו טיבת ךיניעב קר 8 .ךנועמ תמש ןוילע יסחמ הוהי התא-יכ 9 .ךלהאב ברקי-אל עגנו הער ךילא הנאת-אל 10 .ךיכרד-לכב ךרמשל ךל-הוצי ויכאלמ יכ 11 .ךלגר ןבאב ףגת-ןפ ךנואשי םיפכ-לע 12 .ןינתו ריפכ סמרת ךרדת ןתפו לחש-לע 13 .ימש עדי-יכ והבגשא והטלפאו קשח יב יכ 14 .והדבכאו והצלחא הרצב יכנא-ומע והנעאו ינארקי 15 .יתעושיב והאראו והעיבשא םימי ךרא 16