Psalms chapter 92 קרפ םילהת .תבשה םויל ריש רומזמ 1 .ןוילע ךמשל רמזלו הוהיל תודהל בוט 2 .תולילב ךתנומאו ךדסח רקבב דיגהל 3 .רונכב ןויגה ילע לבנ-ילעו רושע-ילע 4 .ןנרא ךידי ישעמב ךלעפב הוהי ינתחמש יכ 5 .ךיתבשחמ וקמע דאמ הוהי ךישעמ ולדג-המ 6 .תאז-תא ןיבי-אל ליסכו עדי אל רעב-שיא 7 .דע-ידע םדמשהל ןוא ילעפ-לכ וציציו בשע ומכ םיעשר חרפב 8 .הוהי םלעל םורמ התאו 9 .ןוא ילעפ-לכ ודרפתי ודבאי ךיביא הנה-יכ הוהי ךיביא הנה יכ 10 .ןנער ןמשב יתלב ינרק םיארכ םרתו 11 .ינזא הנעמשת םיערמ ילע םימקב ירושב יניע טבתו 12 .הגשי ןונבלב זראכ חרפי רמתכ קידצ 13 .וחירפי וניהלא תורצחב הוהי תיבב םילותש 14 .ויהי םיננערו םינשד הבישב ןובוני דוע 15 .וב התלע-אלו ירוצ הוהי רשי-יכ דיגהל 16