Psalms chapter 93 קרפ םילהת .טומת-לב לבת ןוכת-ףא רזאתה זע הוהי שבל שבל תואג ךלמ הוהי 1 .התא םלועמ זאמ ךאסכ ןוכנ 2 .םיכד תורהנ ואשי םלוק תורהנ ואשנ הוהי תורהנ ואשנ 3 .הוהי םורמב רידא םי-ירבשמ םירידא םיבר םימ תולקמ 4 .םימי ךראל הוהי שדק-הואנ ךתיבל דאמ ונמאנ ךיתדע 5