Psalms chapter 94 קרפ םילהת .עיפוה תומקנ לא הוהי תומקנ-לא 1 .םיאג-לע לומג בשה ץראה טפש אשנה 2 .וזלעי םיעשר יתמ-דע הוהי םיעשר יתמ-דע 3 .ןוא ילעפ-לכ ורמאתי קתע ורבדי ועיבי 4 .ונעי ךתלחנו ואכדי הוהי ךמע 5 .וחצרי םימותיו וגרהי רגו הנמלא 6 .בקעי יהלא ןיבי-אלו הי-הארי אל ורמאיו 7 .וליכשת יתמ םיליסכו םעב םירעב וניב 8 .טיבי אלה ןיע רצי-םא עמשי אלה ןזא עטנה 9 .תעד םדא דמלמה חיכוי אלה םיוג רסיה 10 .לבה המה-יכ םדא תובשחמ עדי הוהי 11 .ונדמלת ךתרותמו הי ונרסית-רשא רבגה ירשא 12 .תחש עשרל הרכי דע ער ימימ ול טיקשהל 13 .בזעי אל ותלחנו ומע הוהי שטי-אל יכ 14 .בל-ירשי-לכ וירחאו טפשמ בושי קדצ-דע-יכ 15 .ןוא ילעפ-םע יל בציתי-ימ םיערמ-םע יל םוקי-ימ 16 .ישפנ המוד הנכש טעמכ יל התרזע הוהי ילול 17 .ינדעסי הוהי ךדסח ילגר הטמ יתרמא-םא 18 .ישפנ ועשעשי ךימוחנת יברקב יפערש ברב 19 .קח-ילע למע רצי תווה אסכ ךרבחיה 20 .ועישרי יקנ םדו קידצ שפנ-לע ודוגי 21 .יסחמ רוצל יהלאו בגשמל יל הוהי יהיו 22 .וניהלא הוהי םתימצי םתימצי םתערבו םנוא-תא םהילע בשיו 23