Psalms chapter 96 קרפ םילהת .ץראה-לכ הוהיל וריש שדח ריש הוהיל וריש 1 .ותעושי םויל-םוימ ורשב ומש וכרב הוהיל וריש 2 .ויתואלפנ םימעה-לכב ודובכ םיוגב ורפס 3 .םיהלא-לכ-לע אוה ארונ דאמ ללהמו הוהי לודג יכ 4 .השע םימש הוהיו םילילא םימעה יהלא-לכ יכ 5 .ושדקמב תראפתו זע וינפל רדהו-דוה 6 .זעו דובכ הוהיל ובה םימע תוחפשמ הוהיל ובה 7 .ויתורצחל ואבו החנמ-ואש ומש דובכ הוהיל ובה 8 .ץראה-לכ וינפמ וליח שדק-תרדהב הוהיל ווחתשה 9 .םירשימב םימע ןידי טומת-לב לבת ןוכת-ףא ךלמ הוהי םיוגב ורמא 10 .ואלמו םיה םערי ץראה לגתו םימשה וחמשי 11 .רעי-יצע-לכ וננרי זא וב-רשא-לכו ידש זלעי 12 .ותנומאב םימעו קדצב לבת-טפשי ץראה טפשל אב יכ אב יכ הוהי ינפל 13