Psalms chapter 98 קרפ םילהת עורזו ונימי ול-העישוה השע תואלפנ-יכ שדח ריש הוהיל וריש רומזמ 1 .ושדק .ותקדצ הלג םיוגה יניעל ותעושי הוהי עידוה 2 .וניהלא תעושי תא ץרא-יספא-לכ ואר לארשי תיבל ותנומאו ודסח רכז 3 .ורמזו וננרו וחצפ ץראה-לכ הוהיל ועירה 4 .הרמז לוקו רונכב רונכב הוהיל ורמז 5 .הוהי ךלמה ינפל ועירה רפוש לוקו תורצצחב 6 .הב יבשיו לבת ואלמו םיה םערי 7 .וננרי םירה דחי ףכ-ואחמי תורהנ 8 .םירשימב םימעו קדצב לבת-טפשי ץראה טפשל אב יכ הוהי-ינפל 9