Psalms chapter 101 קרפ םילהת .הרמזא הוהי ךל הרישא טפשמו-דסח רומזמ דודל 1 .יתיב ברקב יבבל-םתב ךלהתא ילא אובת יתמ םימת ךרדב הליכשא 2 .יב קבדי אל יתאנש םיטס-השע לעילב-רבד יניע דגנל תישא-אל 3 .עדא אל ער ינממ רוסי שקע בבל 4 .לכוא אל ותא בבל בחרו םיניע-הבג תימצא ותוא והער רתסב ינשולמ 5 .ינתרשי אוה םימת ךרדב ךלה ידמע תבשל ץרא-ינמאנב יניע 6 .יניע דגנל ןוכי-אל םירקש רבד הימר השע יתיב ברקב בשי-אל 7 .ןוא ילעפ-לכ הוהי-ריעמ תירכהל ץרא-יעשר-לכ תימצא םירקבל 8