Psalms chapter 102 קרפ םילהת .וחיש ךפשי הוהי ינפלו ףטעי-יכ ינעל הלפת 1 .אובת ךילא יתעושו יתלפת העמש הוהי 2 .יננע רהמ ארקא םויב ךנזא ילא-הטה יל רצ םויב ינממ ךינפ רתסת-לא 3 .ורחנ דק-ומכ יתומצעו ימי ןשעב ולכ-יכ 4 .ימחל לכאמ יתחכש-יכ יבל שביו בשעכ-הכוה 5 .ירשבל ימצע הקבד יתחנא לוקמ 6 .תוברח סוככ יתייה רבדמ תאקל יתימד 7 .גג-לע דדוב רופצכ היהאו יתדקש 8 .ועבשנ יב יללוהמ יביוא ינופרח םויה-לכ 9 .יתכסמ יכבב יוקשו יתלכא םחלכ רפא-יכ 10 .ינכילשתו ינתאשנ יכ ךפצקו ךמעז-ינפמ 11 .שביא בשעכ ינאו יוטנ לצכ ימי 12 .רדו רדל ךרכזו בשת םלועל הוהי התאו 13 .דעומ אב-יכ הננחל תע-יכ ןויצ םחרת םוקת התא 14 .וננחי הרפע-תאו הינבא-תא ךידבע וצר-יכ 15 .ךדובכ-תא ץראה יכלמ-לכו הוהי םש-תא םיוג וארייו 16 .ודובכב הארנ ןויצ הוהי הנב-יכ 17 .םתלפת-תא הזב-אלו רערעה תלפת-לא הנפ 18 .הי-ללהי ארבנ םעו ןורחא רודל תאז בתכת 19 .טיבה ץרא-לא םימשמ הוהי ושדק םורממ ףיקשה-יכ 20 .התומת ינב חתפל ריסא תקנא עמשל 21 .םלשוריב ותלהתו הוהי םש ןויצב רפסל 22 .הוהי-תא דבעל תוכלממו ודחי םימע ץבקהב 23 .ימי רצק וחכ ךרדב הנע 24 .ךיתונש םירוד רודב ימי יצחב ינלעת-לא ילא רמא 25 .םימש ךידי השעמו תדסי ץראה םינפל 26 .ופלחיו םפילחת שובלכ ולבי דגבכ םלכו דמעת התאו ודבאי המה 27 .ומתי אל ךיתונשו אוה-התאו 28 .ןוכי ךינפל םערזו ונוכשי ךידבע-ינב 29