Psalms chapter 104 קרפ םילהת .תשבל רדהו דוה דאמ תלדג יהלא הוהי הוהי-תא ישפנ יכרב 1 .העיריכ םימש הטונ המלשכ רוא-הטע 2 .חור-יפנכ-לע ךלהמה ובוכר םיבע-םשה ויתוילע םימב הרקמה 3 .טהל שא ויתרשמ תוחור ויכאלמ השע 4 .דעו םלוע טומת-לב הינוכמ-לע ץרא-דסי 5 .םימ-ודמעי םירה-לע ותיסכ שובלכ םוהת 6 .ןוזפחי ךמער לוק-ןמ ןוסוני ךתרעג-ןמ 7 .םהל תדסי הז םוקמ-לא תועקב ודרי םירה ולעי 8 .ץראה תוסכל ןובושי-לב ןורבעי-לב תמש-לובג 9 .ןוכלהי םירה ןיב םילחנב םיניעמ חלשמה 10 .םאמצ םיארפ ורבשי ידש ותיח-לכ וקשי 11 .לוק-ונתי םיאפע ןיבמ ןוכשי םימשה-ףוע םהילע 12 .ץראה עבשת ךישעמ ירפמ ויתוילעמ םירה הקשמ 13 .ץראה-ןמ םחל איצוהל םדאה תדבעל בשעו המהבל ריצח חימצמ 14 .דעסי שונא-בבל םחלו ןמשמ םינפ ליהצהל שונא-בבל חמשי ןייו 15 .עטנ רשא ןונבל יזרא הוהי יצע ועבשי 16 .התיב םישורב הדיסח וננקי םירפצ םש-רשא 17 .םינפשל הסחמ םיעלס םילעיל םיהבגה םירה 18 .ואובמ עדי שמש םידעומל חרי השע 19 .רעי-ותיח-לכ שמרת-וב הליל יהיו ךשח-תשת 20 .םלכא לאמ שקבלו ףרטל םיגאש םיריפכה 21 .ןוצברי םתנועמ-לאו ןופסאי שמשה חרזת 22 .ברע-ידע ותדבעלו ולעפל םדא אצי 23 .ךנינק ץראה האלמ תישע המכחב םלכ הוהי ךישעמ ובר-המ 24 .תולדג-םע תונטק תויח רפסמ ןיאו שמר-םש םידי בחרו לודג םיה הז 25 .וב-קחשל תרצי-הז ןתיול ןוכלהי תוינא םש 26 .ותעב םלכא תתל ןורבשי ךילא םלכ 27 .בוט ןועבשי ךדי חתפת ןוטקלי םהל ןתת 28 .ןובושי םרפע-לאו ןועוגי םחור ףסת ןולהבי ךינפ ריתסת 29 .המדא ינפ שדחתו ןוארבי ךחור חלשת 30 .וישעמב הוהי חמשי םלועל הוהי דובכ יהי 31 .ונשעיו םירהב עגי דערתו ץראל טיבמה 32 .ידועב יהלאל הרמזא ייחב הוהיל הרישא 33 .הוהיב חמשא יכנא יחיש וילע ברעי 34 -וללה הוהי-תא ישפנ יכרב םניא דוע םיעשרו ץראה-ןמ םיאטח ומתי 35 .הי