Psalms chapter 105 קרפ םילהת .ויתולילע םימעב ועידוה ומשב וארק הוהיל ודוה 1 .ויתואלפנ-לכב וחיש ול-ורמז ול-וריש 2 .הוהי ישקבמ בל חמשי ושדק םשב וללהתה 3 .דימת וינפ ושקב וזעו הוהי ושרד 4 .ויפ-יטפשמו ויתפמ השע-רשא ויתואלפנ ורכז 5 .ויריחב בקעי ינב ודבע םהרבא ערז 6 .ויטפשמ ץראה-לכב וניהלא הוהי אוה 7 .רוד ףלאל הוצ רבד ותירב םלועל רכז 8 .קחשיל ותעובשו םהרבא-תא תרכ רשא 9 .םלוע תירב לארשיל קחל בקעיל הדימעיו 10 .םכתלחנ לבח ןענכ-ץרא-תא ןתא ךל רמאל 11 .הב םירגו טעמכ רפסמ יתמ םתויהב 12 .רחא םע-לא הכלמממ יוג-לא יוגמ וכלהתיו 13 .םיכלמ םהילע חכויו םקשעל םדא חינה-אל 14 .וערת-לא יאיבנלו יחישמב ועגת-לא 15 .רבש םחל-הטמ-לכ ץראה-לע בער ארקיו 16 .ףסוי רכמנ דבעל שיא םהינפל חלש 17 .ושפנ האב לזרב וילגר לבכב ונע 18 .והתפרצ הוהי תרמא ורבד-אב תע-דע 19 .והחתפיו םימע לשמ והריתיו ךלמ חלש 20 .ונינק-לכב לשמו ותיבל ןודא ומש 21 .םכחי וינקזו ושפנב וירש רסאל 22 .םח-ץראב רג בקעיו םירצמ לארשי אביו 23 .וירצמ והמצעיו דאמ ומע-תא רפיו 24 .וידבעב לכנתהל ומע אנשל םבל ךפה 25 .וב-רחב רשא ןרהא ודבע השמ חלש 26 .םח ץראב םיתפמו ויתותא ירבד םב-ומש 27 .וורבד-תא ורמ-אלו ךשחיו ךשח חלש 28 .םתגד-תא תמיו םדל םהימימ-תא ךפה 29 .םהיכלמ ירדחב םיעדרפצ םצרא ץרש 30 .םלובג-לכב םינכ ברע אביו רמא 31 .םצראב תובהל שא דרב םהימשג ןתנ 32 .םלובג ץע רבשיו םתנאתו םנפג ךיו 33 .רפסמ ןיאו קליו הברא אביו רמא 34 .םתמדא ירפ לכאיו םצראב בשע-לכ לכאיו 35 .םנוא-לכל תישאר םצראב רוכב-לכ ךיו 36 .לשוכ ויטבשב ןיאו בהזו ףסכב םאיצויו 37 .םהילע םדחפ לפנ-יכ םתאצב םירצמ חמש 38 .הליל ריאהל שאו ךסמל ןנע שרפ 39 .םעיבשי םימש םחלו ולש אביו לאש 40 .רהנ תויצב וכלה םימ ובוזיו רוצ חתפ 41 .ודבע םהרבא-תא ושדק רבד-תא רכז-יכ 42 .ויריחב-תא הנרב ןוששב ומע אצויו 43 .ושריי םימאל למעו םיוג תוצרא םהל ןתיו 44 .הי-וללה ורצני ויתרותו ויקח ורמשי רובעב 45