Psalms chapter 106 קרפ םילהת .ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה היוללה 1 .ותלהת-לכ עימשי הוהי תורובג ללמי ימ 2 .תע-לכב הקדצ השע טפשמ ירמש ירשא 3 .ךתעושיב ינדקפ ךמע ןוצרב הוהי ינרכז 4 .ךתלחנ-םע ללהתהל ךיוג תחמשב חמשל ךיריחב תבוטב תוארל 5 .ונעשרה וניועה וניתובא-םע ונאטח 6 ורמיו ךידסח בר-תא ורכז אל ךיתואלפנ וליכשה-אל םירצמב וניתובא 7 .ףוס-םיב םי-לע .ותרובג-תא עידוהל ומש ןעמל םעישויו 8 .רבדמכ תומהתב םכילויו ברחיו ףוס-םיב רעגיו 9 .ביוא דימ םלאגיו אנוש דימ םעישויו 10 .רתונ אל םהמ דחא םהירצ םימ-וסכיו 11 .ותלהת ורישי וירבדב ונימאיו 12 .ותצעל וכח-אל וישעמ וחכש ורהמ 13 .ןומישיב לא-וסניו רבדמב הואת וואתיו 14 .םשפנב ןוזר חלשיו םתלאש םהל ןתיו 15 .הוהי שודק ןרהאל הנחמב השמל ואנקיו 16 .םריבא תדע-לע סכתו ןתד עלבתו ץרא-חתפת 17 .םיעשר טהלת הבהל םתדעב שא-רעבתו 18 .הכסמל ווחתשיו ברחב לגע-ושעי 19 .בשע לכא רוש תינבתב םדובכ-תא ורימיו 20 .םירצמב תולדג השע םעישומ לא וחכש 21 .ףוס-םי-לע תוארונ םח ץראב תואלפנ 22 ותמח בישהל וינפל ץרפב דמע וריחב השמ ילול םדימשהל רמאיו 23 .תיחשהמ .ורבדל ונימאה-אל הדמח ץראב וסאמיו 24 .הוהי לוקב ועמש אל םהילהאב ונגריו 25 .רבדמב םתוא ליפהל םהל ודי אשיו 26 .תוצראב םתורזלו םיוגב םערז ליפהלו 27 .םיתמ יחבז ולכאיו רועפ לעבל ודמציו 28 .הפגמ םב-ץרפתו םהיללעמב וסיעכיו 29 .הפגמה רצעתו ללפיו סחניפ דמעיו 30 .םלוע-דע רדו רדל הקדצל ול בשחתו 31 .םרובעב השמל עריו הבירמ ימ-לע ופיצקיו 32 .ויתפשב אטביו וחור-תא ורמה-יכ 33 .םהל הוהי רמא רשא םימעה-תא ודימשה-אל 34 .םהישעמ ודמליו םיוגב וברעתיו 35 .שקומל םהל ויהיו םהיבצע-תא ודבעיו 36 .םידשל םהיתונב-תאו םהינב-תא וחבזיו 37 ףנחתו ןענכ יבצעל וחבז רשא םהיתונבו םהינב-םד יקנ םד וכפשיו 38 .םימדב ץראה .םהיללעמב ונזיו םהישעמב ואמטיו 39 .ותלחנ-תא בעתיו ומעב הוהי ףא-רחיו 40 .םהיאנש םהב ולשמיו םיוג-דיב םנתיו 41 .םדי תחת וענכיו םהיביוא םוצחליו 42 .םנועב וכמיו םתצעב ורמי המהו םליצי תובר םימעפ 43 .םתנר-תא ועמשב םהל רצב אריו 44 .ודסח ברכ םחניו ותירב םהל רכזיו 45 .םהיבוש-לכ ינפל םימחרל םתוא ןתיו 46 חבתשהל ךשדק םשל תודהל םיוגה-ןמ ונצבקו וניהלא הוהי ונעישוה 47 .ךתלהתב -וללה ןמא םעה-לכ רמאו םלועה דעו םלועה-ןמ לארשי יהלא הוהי-ךורב 48 .הי