Psalms chapter 110 קרפ םילהת .ךילגרל םדה ךיביא תישא-דע ינימיל בש ינדאל הוהי םאנ רומזמ דודל 1 .ךיביא ברקב הדר ןויצמ הוהי חלשי ךזע-הטמ 2 .ךיתדלי לט ךל רחשמ םחרמ שדק-ירדהב ךליח םויב תבדנ ךמע 3 .קדצ-יכלמ יתרבד-לע םלועל ןהכ-התא םחני אלו הוהי עבשנ 4 .םיכלמ ופא-םויב ץחמ ךנימי-לע ינדא 5 .הבר ץרא-לע שאר ץחמ תויוג אלמ םיוגב ןידי 6 .שאר םירי ןכ-לע התשי ךרדב לחנמ 7