Psalms chapter 112 קרפ םילהת .דאמ ץפח ויתוצמב הוהי-תא ארי שיא-ירשא הי וללה 1 .ךרבי םירשי רוד וערז היהי ץראב רובג 2 .דעל תדמע ותקדצו ותיבב רשעו-ןוה 3 .קידצו םוחרו ןונח םירשיל רוא ךשחב חרז 4 .טפשמב וירבד לכלכי הולמו ןנוח שיא-בוט 5 .קידצ היהי םלוע רכזל טומי-אל םלועל-יכ 6 .הוהיב חטב ובל ןוכנ אריי אל הער העומשמ 7 .וירצב הארי-רשא דע אריי אל ובל ךומס 8 .דובכב םורת ונרק דעל תדמע ותקדצ םינויבאל ןתנ רזפ 9 .דבאת םיעשר תואת סמנו קרחי וינש סעכו הארי עשר 10