Psalms chapter 113 קרפ םילהת .הוהי םש-תא וללה הוהי ידבע וללה הי וללה 1 .םלוע-דעו התעמ ךרבמ הוהי םש יהי 2 .הוהי םש ללהמ ואובמ-דע שמש-חרזממ 3 .ודובכ םימשה לע הוהי םיוג-לכ-לע םר 4 .תבשל יהיבגמה וניהלא הוהיכ ימ 5 .ץראבו םימשב תוארל יליפשמה 6 .ןויבא םירי תפשאמ לד רפעמ ימיקמ 7 .ומע יבידנ םע םיבידנ-םע יבישוהל 8 .הי-וללה החמש םינבה-םא תיבה תרקע יבישומ 9