Psalms chapter 114 קרפ םילהת .זעל םעמ בקעי תיב םירצממ לארשי תאצב 1 .ויתולשממ לארשי ושדקל הדוהי התיה 2 .רוחאל בסי ןדריה סניו האר םיה 3 .ןאצ-ינבכ תועבג םיליאכ ודקר םירהה 4 .רוחאל בסת ןדריה סונת יכ םיה ךל-המ 5 .ןאצ-ינבכ תועבג םיליאכ ודקרת םירהה 6 .בקעי הולא ינפלמ ץרא ילוח ןודא ינפלמ 7 .םימ-וניעמל שימלח םימ-םגא רוצה יכפהה 8