Psalms chapter 115 קרפ םילהת .ךתמא-לע ךדסח-לע דובכ ןת ךמשל-יכ ונל אל הוהי ונל אל 1 .םהיהלא אנ-היא םיוגה ורמאי המל 2 .השע ץפח-רשא לכ םימשב וניהלאו 3 .םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םהיבצע 4 .וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו םהל-הפ 5 .ןוחירי אלו םהל ףא ועמשי אלו םהל םינזא 6 .םנורגב וגהי-אל וכלהי אלו םהילגר ןושימי אלו םהידי 7 .םהב חטב-רשא לכ םהישע ויהי םהומכ 8 .אוה םנגמו םרזע הוהיב חטב לארשי 9 .אוה םנגמו םרזע הוהיב וחטב ןרהא תיב 10 .אוה םנגמו םרזע הוהיב וחטב הוהי יארי 11 .ןרהא תיב-תא ךרבי לארשי תיב-תא ךרבי ךרבי ונרכז הוהי 12 .םילדגה-םע םינטקה הוהי יארי ךרבי 13 .םכינב-לעו םכילע םכילע הוהי ףסי 14 .ץראו םימש השע הוהיל םתא םיכורב 15 .םדא-ינבל ןתנ ץראהו הוהיל םימש םימשה 16 .המוד ידרי-לכ אלו הי-וללהי םיתמה אל 17 .הי-וללה םלוע-דעו התעמ הי ךרבנ ונחנאו 18