Psalms chapter 116 קרפ םילהת .ינונחת ילוק-תא הוהי עמשי-יכ יתבהא 1 .ארקא ימיבו יל ונזא הטה-יכ 2 .אצמא ןוגיו הרצ ינואצמ לואש ירצמו תומ-ילבח ינופפא 3 .ישפנ הטלמ הוהי הנא ארקא הוהי-םשבו 4 .םחרמ וניהלאו קידצו הוהי ןונח 5 .עישוהי ילו יתולד הוהי םיאתפ רמש 6 .יכילע למג הוהי-יכ יכיחונמל ישפנ יבוש 7 .יחדמ ילגר-תא העמד-ןמ יניע-תא תוממ ישפנ תצלח יכ 8 .םייחה תוצראב הוהי ינפל ךלהתא 9 .דאמ יתינע ינא רבדא יכ יתנמאה 10 .בזכ םדאה-לכ יזפחב יתרמא ינא 11 .ילע יהולומגת-לכ הוהיל בישא-המ 12 .ארקא הוהי םשבו אשא תועושי-סוכ 13 .ומע-לכל אנ-הדגנ םלשא הוהיל ירדנ 14 .וידיסחל התומה הוהי יניעב רקי 15 .ירסומל תחתפ ךתמא-ןב ךדבע-ינא ךדבע ינא-יכ הוהי הנא 16 .ארקא הוהי םשבו הדות חבז חבזא-ךל 17 .ומע-לכל אנ-הדגנ םלשא הוהיל ירדנ 18 .הי-וללה םלשורי יככותב הוהי תיב תורצחב 19