Psalms chapter 118 קרפ םילהת .ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה 1 .ודסח םלועל יכ לארשי אנ-רמאי 2 .ודסח םלועל יכ ןרהא-תיב אנ-ורמאי 3 .ודסח םלועל יכ הוהי יארי אנ-ורמאי 4 .הי בחרמב יננע הי יתארק רצמה-ןמ 5 .םדא יל השעי-המ אריא אל יל הוהי 6 .יאנשב הארא ינאו ירזעב יל הוהי 7 .םדאב חטבמ הוהיב תוסחל בוט 8 .םיבידנב חטבמ הוהיב תוסחל בוט 9 .םלימא יכ הוהי םשב ינובבס םיוג-לכ 10 .םלימא יכ הוהי םשב ינובבס-םג ינובס 11 .םלימא יכ הוהי םשב םיצוק שאכ וכעד םירובדכ ינובס 12 .ינרזע הוהיו לפנל ינתיחד החד 13 .העושיל יל-יהיו הי תרמזו יזע 14 .ליח השע הוהי ןימי םיקידצ ילהאב העושיו הנר לוק 15 .ליח השע הוהי ןימי הממור הוהי ןימי 16 .הי ישעמ רפסאו היחא-יכ תומא אל 17 .יננתנ אל תומלו הי ינרסי רסי 18 .הי הדוא םב-אבא קדצ-ירעש יל-וחתפ 19 .וב ואבי םיקידצ הוהיל רעשה-הז 20 .העושיל יל-יהתו ינתינע יכ ךדוא 21 .הנפ שארל התיה םינובה וסאמ ןבא 22 .וניניעב תאלפנ איה תאז התיה הוהי תאמ 23 .וב החמשנו הליגנ הוהי השע םויה-הז 24 .אנ החילצה הוהי אנא אנ העישוה הוהי אנא 25 .הוהי תיבמ םכונכרב הוהי םשב אבה ךורב 26 .חבזמה תונרק-דע םיתבעב גח-ורסא ונל ראיו הוהי לא 27 .ךממורא יהלא ךדואו התא ילא 28 .ודסח םלועל יכ בוט-יכ הוהיל ודוה 29