Psalms chapter 119 קרפ םילהת .הוהי תרותב םיכלהה ךרד-ימימת ירשא 1 .והושרדי בל-לכב ויתדע ירצנ ירשא 2 .וכלה ויכרדב הלוע ולעפ-אל ףא 3 .דאמ רמשל ךידקפ התיוצ התא 4 .ךיקח רמשל יכרד ונכי ילחא 5 .ךיתוצמ-לכ-לא יטיבהב שובא-אל זא 6 .ךקדצ יטפשמ ידמלב בבל רשיב ךדוא 7 .דאמ-דע ינבזעת-לא רמשא ךיקח-תא 8 .ךרבדכ רמשל וחרא-תא רענ-הכזי המב 9 .ךיתוצממ ינגשת-לא ךיתשרד יבל-לכב 10 .ךל-אטחא אל ןעמל ךתרמא יתנפצ יבלב 11 .ךיקח ינדמל הוהי התא ךורב 12 .ךיפ-יטפשמ לכ יתרפס יתפשב 13 .ןוה-לכ לעכ יתשש ךיתודע ךרדב 14 .ךיתחרא הטיבאו החישא ךידקפב 15 .ךרבד חכשא אל עשעתשא ךיתקחב 16 .ךרבד הרמשאו היחא ךדבע-לע למג 17 .ךתרותמ תואלפנ הטיבאו יניע-לג 18 .ךיתוצמ ינממ רתסת-לא ץראב יכנא רג 19 .תע-לכב ךיטפשמ-לא הבאתל ישפנ הסרג 20 .ךיתוצממ םיגשה םירורא םידז תרעג 21 .יתרצנ ךיתדע יכ זובו הפרח ילעמ לג 22 .ךיקחב חישי ךדבע ורבדנ יב םירש ובשי םג 23 .יתצע ישנא יעשעש ךיתדע-םג 24 .ךרבדכ יניח ישפנ רפעל הקבד 25 .ךיקח ינדמל יננעתו יתרפס יכרד 26 .ךיתואלפנב החישאו ינניבה ךידוקפ-ךרד 27 .ךרבדכ ינמיק הגותמ ישפנ הפלד 28 .יננח ךתרותו ינממ רסה רקש-ךרד 29 .יתיוש ךיטפשמ יתרחב הנומא-ךרד 30 .ינשיבת-לא הוהי ךיתודעב יתקבד 31 .יבל ביחרת יכ ץורא ךיתוצמ-ךרד 32 .בקע הנרצאו ךיקח ךרד הוהי ינרוה 33 .בל-לכב הנרמשאו ךתרות הרצאו ינניבה 34 .יתצפח וב-יכ ךיתוצמ ביתנב ינכירדה 35 .עצב-לא לאו ךיתודע-לא יבל-טה 36 .יניח ךכרדב אוש תוארמ יניע רבעה 37 .ךתאריל רשא ךתרמא ךדבעל םקה 38 .םיבוט ךיטפשמ יכ יתרגי רשא יתפרח רבעה 39 .יניח ךתקדצב ךידקפל יתבאת הנה 40 .ךתרמאכ ךתעושת הוהי ךדסח ינאביו 41 .ךרבדב יתחטב-יכ רבד יפרח הנעאו 42 .יתלחי ךטפשמל יכ דאמ-דע תמא-רבד יפמ לצת-לאו 43 .דעו םלועל דימת ךתרות הרמשאו 44 .יתשרד ךידקפ יכ הבחרב הכלהתאו 45 .שובא אלו םיכלמ דגנ ךיתדעב הרבדאו 46 .יתבהא רשא ךיתוצמב עשעתשאו 47 .ךיקחב החישאו יתבהא רשא ךיתוצמ-לא יפכ-אשאו 48 .ינתלחי רשא לע ךדבעל רבד-רכז 49 .ינתיח ךתרמא יכ יינעב יתמחנ תאז 50 .יתיטנ אל ךתרותמ דאמ-דע ינצילה םידז 51 .םחנתאו הוהי םלועמ ךיטפשמ יתרכז 52 .ךתרות יבזע םיעשרמ ינתזחא הפעלז 53 .ירוגמ תיבב ךיקח יל-ויה תורמז 54 .ךתרות הרמשאו הוהי ךמש הלילב יתרכז 55 .יתרצנ ךידקפ יכ יל-התיה תאז 56 .ךירבד רמשל יתרמא הוהי יקלח 57 .ךתרמאכ יננח בל-לכב ךינפ יתילח 58 .ךיתדע-לא ילגר הבישאו יכרד יתבשח 59 .ךיתוצמ רמשל יתהמהמתה אלו יתשח 60 .יתחכש אל ךתרות ינדוע םיעשר ילבח 61 .ךקדצ יטפשמ לע ךל תודוהל םוקא הליל-תוצח 62 .ךידוקפ ירמשלו ךוארי רשא-לכל ינא רבח 63 .ינדמל ךיקח ץראה האלמ הוהי ךדסח 64 .ךרבדכ הוהי ךדבע-םע תישע בוט 65 .יתנמאה ךיתוצמב יכ ינדמל תעדו םעט בוט 66 .יתרמש ךתרמא התעו גגש ינא הנעא םרט 67 .ךיקח ינדמל ביטמו התא-בוט 68 .ךידוקפ רצא בל-לכב ינא םידז רקש ילע ולפט 69 .יתעשעש ךתרות ינא םבל בלחכ שפט 70 .ךיקח דמלא ןעמל יתינע-יכ יל-בוט 71 .ףסכו בהז יפלאמ ךיפ-תרות יל-בוט 72 .ךיתוצמ הדמלאו ינניבה ינוננוכיו ינושע ךידי 73 .יתלחי ךרבדל יכ וחמשיו ינוארי ךיארי 74 .ינתינע הנומאו ךיטפשמ קדצ-יכ הוהי יתעדי 75 .ךדבעל ךתרמאכ ינמחנל ךדסח אנ-יהי 76 .יעשעש ךתרות-יכ היחאו ךימחר ינואבי 77 .ךידוקפב חישא ינא ינותוע רקש-יכ םידז ושבי 78 .ךיתדע ועדיו ךיארי יל ובושי 79 .שובא אל ןעמל ךיקחב םימת יבל-יהי 80 .יתלחי ךרבדל ישפנ ךתעושתל התלכ 81 .ינמחנת יתמ רמאל ךתרמאל יניע ולכ 82 .יתחכש אל ךיקח רוטיקב דאנכ יתייה-יכ 83 .טפשמ יפדרב השעת יתמ ךדבע-ימי המכ 84 .ךתרותכ אל רשא תוחיש םידז יל-ורכ 85 .ינרזע ינופדר רקש הנומא ךיתוצמ-לכ 86 .ךידוקפ יתבזע-אל ינאו ץראב ינולכ טעמכ 87 .ךיפ תודע הרמשאו יניח ךדסחכ 88 .םימשב בצנ ךרבד הוהי םלועל 89 .דמעתו ץרא תננוכ ךתנומא רדו רדל 90 .ךידבע לכה יכ םויה ודמע ךיטפשמל 91 .יינעב יתדבא זא יעשעש ךתרות ילול 92 .ינתייח םב יכ ךידוקפ חכשא-אל םלועל 93 .יתשרד ךידוקפ יכ ינעישוה ינא-ךל 94 .ןנובתא ךיתדע ינדבאל םיעשר ווק יל 95 .דאמ ךתוצמ הבחר ץק יתיאר הלכת לכל 96 .יתחיש איה םויה-לכ ךתרות יתבהא-המ 97 .יל-איה םלועל יכ ךתוצמ ינמכחת יביאמ 98 .יל החיש ךיתודע יכ יתלכשה ידמלמ-לכמ 99 .יתרצנ ךידוקפ יכ ןנובתא םינקזמ 100 .ךרבד רמשא ןעמל ילגר יתאלכ ער חרא-לכמ 101 .ינתרוה התא-יכ יתרס-אל ךיטפשממ 102 .יפל שבדמ ךתרמא יכחל וצלמנ-המ 103 .רקש חרא-לכ יתאנש ןכ-לע ןנובתא ךידוקפמ 104 .יתביתנל רואו ךרבד ילגרל-רנ 105 .ךקדצ יטפשמ רמשל המיקאו יתעבשנ 106 .ךרבדכ יניח הוהי דאמ-דע יתינענ 107 .ינדמל ךיטפשמו הוהי אנ-הצר יפ תובדנ 108 .יתחכש אל ךתרותו דימת יפכב ישפנ 109 .יתיעת אל ךידוקפמו יל חפ םיעשר ונתנ 110 .המה יבל ןושש-יכ םלועל ךיתודע יתלחנ 111 .בקע םלועל ךיקח תושעל יבל יתיטנ 112 .יתבהא ךתרותו יתאנש םיפעס 113 .יתלחי ךרבדל התא ינגמו ירתס 114 .יהלא תוצמ הרצאו םיערמ ינממ-ורוס 115 .ירבשמ ינשיבת-לאו היחאו ךתרמאכ ינכמס 116 .דימת ךיקחב העשאו העשואו ינדעס 117 .םתימרת רקש-יכ ךיקחמ םיגוש-לכ תילס 118 .ךיתדע יתבהא ןכל ץרא-יעשר-לכ תבשה םיגס 119 .יתארי ךיטפשממו ירשב ךדחפמ רמס 120 .יקשעל ינחינת-לב קדצו טפשמ יתישע 121 .םידז ינקשעי-לא בוטל ךדבע ברע 122 .ךקדצ תרמאלו ךתעושיל ולכ יניע 123 .ינדמל ךיקחו ךדסחכ ךדבע-םע השע 124 .ךיתדע העדאו ינניבה ינא-ךדבע 125 .ךתרות ורפה הוהיל תושעל תע 126 .זפמו בהזמ ךיתוצמ יתבהא ןכ-לע 127 .יתאנש רקש חרא-לכ יתרשי לכ ידוקפ-לכ ןכ-לע 128 .ישפנ םתרצנ ןכ-לע ךיתודע תואלפ 129 .םייתפ ןיבמ ריאי ךירבד חתפ 130 .יתבאי ךיתוצמל יכ הפאשאו יתרעפ-יפ 131 .ךמש יבהאל טפשמכ יננחו ילא-הנפ 132 .ןוא-לכ יב-טלשת-לאו ךתרמאב ןכה ימעפ 133 .ךידוקפ הרמשאו םדא קשעמ ינדפ 134 .ךיקח-תא ינדמלו ךדבעב ראה ךינפ 135 .ךתרות ורמש-אל לע יניע ודרי םימ-יגלפ 136 .ךיטפשמ רשיו הוהי התא קידצ 137 .דאמ הנומאו ךיתדע קדצ תיוצ 138 .ירצ ךירבד וחכש-יכ יתאנק ינתתמצ 139 .הבהא ךדבעו דאמ ךתרמא הפורצ 140 .יתחכש אל ךידקפ הזבנו יכנא ריעצ 141 .תמא ךתרותו םלועל קדצ ךתקדצ 142 .יעשעש ךיתוצמ ינואצמ קוצמו-רצ 143 .היחאו ינניבה םלועל ךיתודע קדצ 144 .הרצא ךיקח הוהי יננע בל-לכב יתארק 145 .ךיתדע הרמשאו ינעישוה ךיתארק 146 .יתלחי ךירבדל העושאו ףשנב יתמדק 147 .ךתרמאב חישל תורמשא יניע ומדק 148 .יניח ךטפשמכ הוהי ךדסחכ העמש ילוק 149 .וקחר ךתרותמ המז יפדר וברק 150 .תמא ךיתוצמ-לכו הוהי התא בורק 151 .םתדסי םלועל יכ ךיתדעמ יתעדי םדק 152 .יתחכש אל ךתרות-יכ ינצלחו יינע-האר 153 .יניח ךתרמאל ינלאגו יביר הביר 154 .ושרד אל ךיקח-יכ העושי םיעשרמ קוחר 155 .יניח ךיטפשמכ הוהי םיבר ךימחר 156 .יתיטנ אל ךיתודעמ ירצו יפדר םיבר 157 .ורמש אל ךתרמא רשא הטטוקתאו םידגב יתיאר 158 .יניח ךדסחכ הוהי יתבהא ךידוקפ-יכ האר 159 .ךקדצ טפשמ-לכ םלועלו תמא ךרבד-שאר 160 .יבל דחפ ךירבדמו םנח ינופדר םירש 161 .בר ללש אצומכ ךתרמא-לע יכנא שש 162 .יתבהא ךתרות הבעתאו יתאנש רקש 163 .ךקדצ יטפשמ לע ךיתללה םויב עבש 164 .לושכמ ומל-ןיאו ךתרות יבהאל בר םולש 165 .יתישע ךיתוצמו הוהי ךתעושיל יתרבש 166 .דאמ םבהאו ךיתדע ישפנ הרמש 167 .ךדגנ יכרד-לכ יכ ךיתדעו ךידוקפ יתרמש 168 .ינניבה ךרבדכ הוהי ךינפל יתנר ברקת 169 .ינליצה ךתרמאכ ךינפל יתנחת אובת 170 .ךיקח ינדמלת יכ הלהת יתפש הנעבת 171 .קדצ ךיתוצמ-לכ יכ ךתרמא ינושל ןעת 172 .יתרחב ךידוקפ יכ ינרזעל ךדי-יהת 173 .יעשעש ךתרותו הוהי ךתעושיל יתבאת 174 .ינרזעי ךטפשמו ךללהתו ישפנ-יחת 175 .יתחכש אל ךיתוצמ יכ ךדבע שקב דבא השכ יתיעת 176