Psalms chapter 120 קרפ םילהת .יננעיו יתארק יל התרצב הוהי-לא תולעמה ריש 1 .הימר ןושלמ רקש-תפשמ ישפנ הליצה הוהי 2 .הימר ןושל ךל ףיסי-המו ךל ןתי-המ 3 .םימתר ילחג םע םינונש רובג יצח 4 .רדק ילהא-םע יתנכש ךשמ יתרג-יכ יל-היוא 5 .םולש אנוש םע ישפנ הל-הנכש תבר 6 .המחלמל המה רבדא יכו םולש-ינא 7