Psalms chapter 121 קרפ םילהת .ירזע אבי ןיאמ םירהה-לא יניע אשא תולעמל ריש 1 .ץראו םימש השע הוהי םעמ ירזע 2 .ךרמש םוני-לא ךלגר טומל ןתי-לא 3 .לארשי רמוש ןשיי אלו םוני-אל הנה 4 .ךנימי די-לע ךלצ הוהי ךרמש הוהי 5 .הלילב חריו הככי-אל שמשה םמוי 6 .ךשפנ-תא רמשי ער-לכמ ךרמשי הוהי 7 .םלוע-דעו התעמ ךאובו ךתאצ-רמשי הוהי 8