Psalms chapter 122 קרפ םילהת .ךלנ הוהי תיב יל םירמאב יתחמש דודל תולעמה ריש 1 .םלשורי ךירעשב ונילגר ויה תודמע 2 .ודחי הל-הרבחש ריעכ היונבה םלשורי 3 .הוהי םשל תודהל לארשיל תודע הי-יטבש םיטבש ולע םשש 4 .דיוד תיבל תואסכ טפשמל תואסכ ובשי המש יכ 5 .ךיבהא וילשי םלשורי םולש ולאש 6 .ךיתונמראב הולש ךליחב םולש-יהי 7 .ךב םולש אנ-הרבדא יערו יחא ןעמל 8 .ךל בוט השקבא וניהלא הוהי-תיב ןעמל 9