Psalms chapter 123 קרפ םילהת .םימשב יבשיה יניע-תא יתאשנ ךילא תולעמה ריש 1 ןכ התרבג די-לא החפש יניעכ םהינודא די-לא םידבע יניעכ הנה 2 .וננחיש דע וניהלא הוהי-לא וניניע .זוב ונעבש בר-יכ וננח הוהי וננח 3 .םינויאגל זובה םיננאשה געלה ונשפנ הל-העבש תבר 4