Psalms chapter 125 קרפ םילהת .בשי םלועל טומי-אל ןויצ-רהכ הוהיב םיחטבה תולעמה ריש 1 .םלוע-דעו התעמ ומעל ביבס הוהיו הל ביבס םירה םלשורי 2 םיקידצה וחלשי-אל ןעמל םיקידצה לרוג לע עשרה טבש חוני אל יכ 3 .םהידי התלועב .םתובלב םירשילו םיבוטל הוהי הביטיה 4 .לארשי-לע םולש ןואה ילעפ-תא הוהי םכילוי םתולקלקע םיטמהו 5