Psalms chapter 126 קרפ םילהת .םימלחכ ונייה ןויצ תביש-תא הוהי בושב תולעמה ריש 1 תושעל הוהי לידגה םיוגב ורמאי זא הנר וננושלו וניפ קוחש אלמי זא 2 .הלא-םע .םיחמש ונייה ונמע תושעל הוהי לידגה 3 .בגנב םיקיפאכ ונתובש-תא הוהי הבוש 4 .ורצקי הנרב העמדב םיערזה 5 .ויתמלא אשנ הנרב אובי-אב ערזה-ךשמ אשנ הכבו ךלי ךולה 6