Psalms chapter 127 קרפ םילהת -םא וב וינוב ולמע אוש תיב הנבי-אל הוהי-םא המלשל תולעמה ריש 1 .רמוש דקש אוש ריע-רמשי-אל הוהי ודידיל ןתי ןכ םיבצעה םחל ילכא תבש-ירחאמ םוק ימיכשמ םכל אוש 2 .אנש .ןטבה ירפ רכש םינב הוהי תלחנ הנה 3 .םירוענה ינב ןכ רובג-דיב םיצחכ 4 םיביוא-תא ורבדי-יכ ושבי-אל םהמ ותפשא-תא אלמ רשא רבגה ירשא 5 .xrya