Psalms chapter 128 קרפ םילהת .ויכרדב ךלהה הוהי ארי-לכ ירשא תולעמה ריש 1 .ךל בוטו ךירשא לכאת יכ ךיפכ עיגי 2 .ךנחלשל ביבס םיתיז ילתשכ ךינב ךתיב יתכריב הירפ ןפגכ ךתשא 3 .הוהי ארי רבג ךרבי ןכ-יכ הנה 4 .ךייח ימי לכ םלשורי בוטב הארו ןויצמ הוהי ךכרבי 5 .לארשי-לע םולש ךינבל םינב-הארו 6