Psalms chapter 130 קרפ םילהת .הוהי ךיתארק םיקמעממ תולעמה ריש 1 .ינונחת לוקל תובשק ךינזא הנייהת ילוקב העמש ינדא 2 .דמעי ימ ינדא הי-רמשת תונוע-םא 3 .ארות ןעמל החילסה ךמע-יכ 4 .יתלחוה ורבדלו ישפנ התוק הוהי יתיוק 5 .רקבל םירמש רקבל םירמשמ ינדאל ישפנ 6 .תודפ ומע הברהו דסחה הוהי-םע-יכ הוהי-לא לארשי לחי 7 .ויתנוע לכמ לארשי-תא הדפי אוהו 8