Psalms chapter 131 קרפ םילהת תולדגב יתכלה-אלו יניע ומר-אלו יבל הבג-אל הוהי דודל תולעמה ריש 1 .ינממ תואלפנבו .ישפנ ילע למגכ ומא ילע למגכ ישפנ יתממודו יתיוש אל-םא 2 .םלוע-דעו התעמ הוהי-לא לארשי לחי 3