Psalms chapter 134 קרפ םילהת הוהי-תיבב םידמעה הוהי ידבע-לכ הוהי-תא וכרב הנה תולעמה ריש 1 .zelila .הוהי-תא וכרבו שדק םכדי-ואש 2 .ץראו םימש השע ןויצמ הוהי ךכרבי 3