Psalms chapter 135 קרפ םילהת .הוהי ידבע וללה הוהי םש-תא וללה הי וללה 1 .וניהלא תיב תורצחב הוהי תיבב םידמעש 2 .םיענ יכ ומשל ורמז הוהי בוט-יכ הי-וללה 3 .ותלגסל לארשי הי ול רחב בקעי-יכ 4 .םיהלא-לכמ ונינדאו הוהי לודג-יכ יתעדי ינא יכ 5 .תומוהת-לכו םימיב ץראבו םימשב השע הוהי ץפח-רשא לכ 6 .ויתורצואמ חור-אצומ השע רטמל םיקרב ץראה הצקמ םיאשנ הלעמ 7 .המהב-דע םדאמ םירצמ ירוכב הכהש 8 .וידבע-לכבו הערפב םירצמ יככותב םיתפמו תותא חלש 9 .םימוצע םיכלמ גרהו םיבר םיוג הכהש 10 .ןענכ תוכלממ לכלו ןשבה ךלמ גועלו ירמאה ךלמ ןוחיסל 11 .ומע לארשיל הלחנ הלחנ םצרא ןתנו 12 .רדו-רדל ךרכז הוהי םלועל ךמש הוהי 13 .םחנתי וידבע-לעו ומע הוהי ןידי-יכ 14 .םדא ידי השעמ בהזו ףסכ םיוגה יבצע 15 .וארי אלו םהל םיניע ורבדי אלו םהל-הפ 16 .םהיפב חור-שי-ןיא ףא וניזאי אלו םהל םינזא 17 .םהב חטב-רשא לכ םהישע ויהי םהומכ 18 .הוהי-תא וכרב ןרהא תיב הוהי-תא וכרב לארשי תיב 19 .הוהי-תא וכרב הוהי יארי הוהי-תא וכרב יולה תיב 20 .הי-וללה םלשורי ןכש ןויצמ הוהי ךורב 21