Psalms chapter 138 קרפ םילהת .ךרמזא םיהלא דגנ יבל-לכב ךדוא דודל 1 -לע תלדגה-יכ ךתמא-לעו ךדסח-לע ךמש-תא הדואו ךשדק לכיה-לא הוחתשא 2 .ךתרמא ךמש-לכ .זע ישפנב ינבהרת יננעתו יתארק םויב 3 .ךיפ-ירמא ועמש יכ ץרא-יכלמ-לכ הוהי ךודוי 4 .הוהי דובכ לודג יכ הוהי יכרדב ורישיו 5 .עדיי קחרממ הבגו הארי לפשו הוהי םר-יכ 6 .ךנימי ינעישותו ךדי חלשת יביא ףא לע יניחת הרצ ברקב ךלא-םא 7 .ףרת-לא ךידי ישעמ םלועל ךדסח הוהי ידעב רמגי הוהי 8