Psalms chapter 139 קרפ םילהת .עדתו ינתרקח הוהי רומזמ דודל חצנמל 1 .קוחרמ יערל התנב ימוקו יתבש תעדי התא 2 .התנכסה יכרד-לכו תירז יעברו יחרא 3 .הלכ תעדי הוהי ןה ינושלב הלמ ןיא יכ 4 .הכפכ ילע תשתו ינתרצ םדקו רוחא 5 .הל לכוא-אל הבגשנ ינממ תעד היאלפ 6 .חרבא ךינפמ הנאו ךחורמ ךלא הנא 7 .ךנה לואש העיצאו התא םש םימש קסא-םא 8 .םי תירחאב הנכשא רחש-יפנכ אשא 9 .ךנימי ינזחאתו ינחנת ךדי םש-םג 10 .ינדעב רוא הלילו ינפושי ךשח-ךא רמאו 11 .הרואכ הכישחכ ריאי םויכ הלילו ךממ ךישחי-אל ךשח-םג 12 .ימא ןטבב ינכסת יתילכ תינק התא-יכ 13 .דאמ תעדי ישפנו ךישעמ םיאלפנ יתילפנ תוארונ יכ לע ךדוא 14 .ץרא תויתחתב יתמקר רתסב יתישע-רשא ךממ ימצע דחכנ-אל 15 .םהב דחא אלו ורצי םימי ובתכי םלכ ךרפס-לעו ךיניע ואר ימלג 16 .םהישאר ומצע המ לא ךיער ורקי-המ ילו 17 .ךמע ידועו יתציקה ןוברי לוחמ םרפסא 18 .ינמ ורוס םימד ישנאו עשר הולא לטקת-םא 19 .ךירע אושל אשנ המזמל ךרמאי רשא 20 .טטוקתא ךיממוקתבו אנשא הוהי ךיאנשמ-אולה 21 .יל ויה םיביואל םיתאנש האנש תילכת 22 .יפערש עדו יננחב יבבל עדו לא ינרקח 23 .םלוע ךרדב ינחנו יב בצע-ךרד-םא הארו 24