Psalms chapter 140 קרפ םילהת .דודל רומזמ חצנמל 1 .ינרצנת םיסמח שיאמ ער םדאמ הוהי ינצלח 2 .תומחלמ ורוגי םוי-לכ בלב תוער ובשח רשא 3 .הלס ומיתפש תחת בושכע תמח שחנ-ומכ םנושל וננש 4 .ימעפ תוחדל ובשח רשא ינרצנת םיסמח שיאמ עשר ידימ הוהי ינרמש 5 .הלס יל-ותש םישקמ לגעמ-דיל תשר ושרפ םילבחו יל חפ םיאג-ונמט 6 .ינונחת לוק הוהי הניזאה התא ילא הוהיל יתרמא 7 .קשנ םויב ישארל התכס יתעושי זע ינדא הוהי 8 .הלס ומורי קפת-לא וממז עשר ייואמ הוהי ןתת-לא 9 .ומוסכי ומיתפש למע יבסמ שאר 10 .ומוקי-לב תורמהמב םלפי שאב םילחג םהילע וטימי 11 .תפחדמל ונדוצי ער סמח-שיא ץראב ןוכי-לב ןושל שיא 12 .םיניבא טפשמ ינע ןיד הוהי השעי-יכ תעדי 13 .ךינפ-תא םירשי ובשי ךמשל ודוי םיקידצ ךא 14